Privacy verklaring

Opgemaakt op 20 oktober 2022 te Sint-Niklaas


Beheer van de website

Tom Boomen stelt dit Privacybeleid vast samen met zijn web beheerder, dat tot doel heeft u als gebruiker op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.tomboomen.be op een in de EU gelegen Webserver, en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Tom Boomen.


Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van tomboomen.be door de gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Tom Boomen dient om contact en een vlotte dienstverlening te verzekeren.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Tom Boomen, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

geautomatiseerd: contactformulier, aanvraag offerte


Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De doeleinden van de verzameling van persoonsgegevens:

Een vlotte dienstverlening(offerte of vraag beantwoorden) voor nieuwe potentiële klanten en bestaande klanten.


Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de tomboomen.be, Tom Boomen de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

Naam, Achternaam, Adres, Email, Telefoonnummer

Tom Boomen verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.


Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van tomboomen.be verklaart de gebruikers dat de gebruiker vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar/x persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de gebruikers het vakje voor het privacybeleid in 'hypertext link' heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op tomboomen.be of om de gebruikers in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Tom Boomen. Elke overeenkomst die Tom Boomen en een gebruikers verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op tomboomen.be is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de gebruikers.

De gebruikers stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op tomboomen.be of in verband met de diensten die worden aangeboden door Tom Boomen, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De gebruikers heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.


Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan twee jaar.


Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Tom Boomen voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Tom Boomen voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Tom Boomen, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Tom Boomen zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de gebruikers vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.


Rechten van de gebruikers

De gebruikers kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@tomboomen.be.

Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Tom Boomen het recht van de gebruikers op toegang tot zijn persoonsgegevens. De gebruikers heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de gebruikers worden opgevraagd.

Wanneer de gebruikers dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de gebruikers anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de gebruikers worden meegedeeld.

Recht op rectificatie

Tom Boomen garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruikers.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. Deze zijn niet zelfstandig te wijzigen, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Tom Boomen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

Recht op uitwissing

De gebruikers heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

Recht om de verwerking te beperken

De gebruikers heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben gebruikers recht om van Tom Boomen hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Tom Boomen dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de gebruikers gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruikers heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Tom Boomen. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Tom Boomen geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de gebruikers, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de gebruikers te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

Klachtrecht

De gebruikers heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Tom Boomen, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De gebruikers kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.


Cookies

tomboomen.be maakt gebruik van cookies om u als gebruiker van tomboomen.be te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van tomboomen.be en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

Cookies uitgelegd

Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de gebruikers wordt geplaatst bij het bekijken van tomboomen.be met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de gebruikers.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Tom Boomen samenwerkt. Dit is op heden niet het geval.

Sommige van de cookies die gebruikt worden door Tom Boomen zijn noodzakelijk voor de goede werking van tomboomen.be, andere zijn nodig om de ervaring van de gebruikers te verbeteren.

De gebruikers kan cookies aanpassen of uitschakelen.

Door gebruik te maken van de website stemt de gebruikers uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden vandaag of in de toekomst gebruikt door Tom Boomen op tomboomen.be:

  • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van tomboomen.be, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de gebruikers te vergemakkelijken;
  • Analytische en publiekscookies: Momenteel zijn geen van deze geïmplementeerd. Deze cookies maken de herkenning van de gebruikers mogelijk en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de gebruikers te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de gebruikers.
  • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de tomboomen.be door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden en authenticiteit van de request te kunnen valideren.

Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de gebruikers kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

Beheer cookies

Als de gebruikers niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de gebruikers ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de gebruikers bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de tomboomen.be mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van tomboomen.be zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien u als gebruiker bepaalde cookies wil beheren en/of verwijderen, kan u dit doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met een browser:

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
  • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
  • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
  • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA


Wijziging van het Privacybeleid

Tom Boomen behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruikers wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen.


Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruikers contact opnemen via: info@tomboomen.be